<_>
A+
Quiz wiedzy
REGULAMIN KONKURSU

„Co Ty wiesz o Regionie?”

z dnia 14.03.2022 r.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE DEFINICJE

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Co Ty wiesz o Regionie?”, zwanym dalej „Konkursem”, mającym na celu wyłonienie i nagrodzenie osób, które posiadają największą wiedzę o Województwie Małopolskim.
 2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach projektu „Małopolska Poleca”.

§2

Organizatorem konkursu w imieniu Województwa Małopolskiego jest Firma OnlineIdea Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, NIP: 7812004813, REGON: 385134096, zwana dalej „Organizatorem”.

§3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Uczestniku – należy przez to rozumieć zarówno publiczną, jak i niepubliczną:
  1. szkołę podstawową w zakresie klasy 7 i 8,
  2. szkołę ponadpodstawową (z wyłączeniem słuchaczy szkół policealnych i szkół dla dorosłych),
   - zaproszoną do udziału w Konkursie przez Organizatora, która wyraziła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez rejestrację na stronie https://malopolskapoleca.pl/rejestracja-szkoly;
 2. przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):
  1. Microsoft Edge;
  2. Opera;
  3. Mozilla Firefox;
  4. Google Chrome;
  5. Safari;
 3. plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera Uczestnika pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;
 4. formularzu rejestracji Uczestnika – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/rejestracja, za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza wolę uczestnictwa w Konkursie.

§4

 1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://malopolskapoleca.pl.
 2. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze strony internetowej https://malopolskapoleca.pl/ są następujące:
  1. komputer z procesorem o taktowaniu zegara 2,0 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
  2. urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z procesorem o taktowaniu zegara 1,4 GHz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.
 3. Uczestnik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji strony internetowej https://malopolskapoleca.pl/.


II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

 1. Konkurs składa się z max. 3 odrębnych i oddzielnie nagradzanych Quizów wiedzy o Małopolsce, zwanych dalej „Quizami”, które będą udostępnione na stronie internetowej https://malopolskapoleca.plSzczegółowy przebieg Quizu, w szczególności termin jego rozpoczęcia, czas trwania oraz sposób nagradzania Uczestników określa niniejszy Regulamin, który będzie dostępny na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/regulamin-konkursu.

§6

 1. Warunkami udziału w Konkursie są:
  1. dokonanie rejestracji Uczestnika przez osobę upoważnioną do zarządzania Uczestnikiem, poprzez rejestrację na stronie https://malopolskapoleca.pl/rejestracja-szkoly gdzie należy podać następujące dane:
   1. nazwę oraz siedzibę Uczestnika;
   2. imiona i nazwiska osób reprezentujących Uczestnika w Konkursie (zwanych dalej „Reprezentantami” lub „Reprezentantami Uczestnika”), w tym trzech osób będących uczniami w jednostce zarządzanej przez osobę, o której mowa w pkt 1, oraz jednej osoby będącej zatrudnionej przez Uczestnika na etacie nauczyciela zwanego dalej Opiekunem;
   3. adres poczty elektronicznej Uczestnika i hasło dostępowe;
   4. telefoniczny numer kontaktowy do osoby zatrudnionej przez Uczestnika na etacie nauczyciela;
   5. hasło dostępowe;
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
  3. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu przez osoby, o których mowa w pkt 1 lit. b, zgody na udział w Konkursie oraz zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu,
  4. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu przez opiekunów prawnych osób poniżej 16. roku życia, o których mowa w pkt 1 lit. a, ii., zgody na udział dziecka w Konkursie oraz zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 2. Rejestracji można dokonać w dniach 16.03.2022 r. - 14.04.2022 r..
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.03.2022 r. o godz. 8:00 i kończy dnia 15.04.2022 r. o godz. 18:00.
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Reprezentanci Uczestnika.
 5. Reprezentanci Uczestnika wezmą udział w Quizie w kategorii odpowiadającej ich poziomowi edukacyjnemu tj. poziom szkoły podstawowej albo poziom szkoły ponadpodstawowej.
 6. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest uzyskanie jak najwyższego wyniku punktowego w Quizie, składającego się z 30 zamkniętych pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru dotyczących Małopolski, wyświetlanych losowo z bazy pytań posiadanej przez Organizatora. W związku z jubileuszem 140 – lecia urodzin oraz 200 – lecia śmierci Ignacego Łukasiewicza V edycja Konkursu będzie zawierała także pytania z zakresu działalności tego znamienitego Polaka.
 7. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Łącznie w Quizie Uczestnik może uzyskać 30 punktów.
 8. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania mierzony jest również czas, którego Uczestnik potrzebował na udzielenie wszystkich odpowiedzi w Quizie.
 9. Ostateczny wynik Uczestnika w Quizie to suma punktów otrzymanych za udzielenie prawidłowych odpowiedzi ze wskazaniem czasu rozwiązania Quizu.
 10. Uczestnik może przystąpić do Quizu nie więcej niż 2 razy w celu uzyskania jak najlepszego wyniku punktowego. Treść pytań może zmieniać się z każdym przystąpieniem Uczestnika do rozwiązywania Quizu.
 11. Reprezentanci Uczestnika zobowiązani są do udzielania odpowiedzi w Quizie samodzielnie i w sposób uczciwy, przy czym możliwe są konsultacje przeprowadzane wyłącznie w gronie Reprezentantów. Zabronione jest stosowanie środków, w szczególności środków informatycznych, które fałszowałyby wyniki uzyskane w Quizie.
 12. Do chwili przejścia do udzielania odpowiedzi na kolejne pytanie w Quizie istnieje możliwość zmiany zaznaczonej odpowiedzi.
 13. Uczestnik biorący udział w poprzedniej edycji konkursu pn. „Co Ty wiesz o Regionie?” zobowiązany jest do wytypowania w tym roku drużyny składającej się z uczniów, którzy nie brali udziału w poprzedniej edycji konkursu. Opiekun drużyny może pozostać ten sam.
 14. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 15. Uczestnik może w każdej chwili wycofać oświadczenie woli o udziale w Konkursie, które złożył poprzez formularz rejestracji Uczestnika (usunąć konto). W przypadku gdy usunięcie konta nastąpi przed rozstrzygnięciem Quizu, w którym Uczestnik brał udział oraz przed wręczeniem nagród, jest ono jednoznaczne z oświadczeniem o rezygnacji z udziału w Konkursie i powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody w Konkursie.
 16. Żądanie usunięcia konta, o którym mowa w ust. 15, można skierować poprzez dostępny pod adresem internetowym https://malopolskapoleca.pl/kontakt formularz kontaktowy, w którym Uczestnik powinien podać dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt lit. a. oraz oświadczyć, iż rezygnuje z udziału w Konkursie.
 17. Wyniki Quizu według dwóch kategorii, o których mowa w ust. 4, zostaną opublikowane na stronie https://malopolskapoleca.pl/wyniki-quizu nie później niż 29 kwietnia 2022 r. ,a zwycięzcy Konkursu od miejsca I do V otrzymają je dodatkowo drogą mailową lub/i telefoniczną na adres mail/telefon podany w formularzu zgłoszeniowym.


III  NAGRODY W KONKURSIE

§7

 1. Województwo Małopolskie uhonoruje Reprezentantów Uczestników, którzy zajęli w Konkursie I-V miejsca atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz upominkami.
 2. Reprezentanci Uczestnika nie są uprawnieni do zbycia osobom trzecim prawa do wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 3. Reprezentantom Uczestnika nie przysługuje prawo do żądania wypłacenia równowartości pieniężnej lub zamiany upominków na inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
 4. Reprezentanci Uczestnika nie są uprawnieni do rezygnacji z części przyznanego wyróżnienia. Rezygnacja z części wyróżnienia jest równoznaczna z rezygnacją z całości wyróżnienia.
 5. Warunkiem uhonorowania Reprezentanta Uczestnika przez Województwo Małopolskie jest potwierdzenie zgodności jego danych osobowych z danymi podanymi w formularzu rejestracji Uczestnika. W tym celu Organizator może żądać w szczególności okazania przez Reprezentanta Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego dokumentu tożsamości.
 6. O miejscu i terminie przekazania nagród, Województwo Małopolskie poinformuje po rozstrzygnięciu Konkursu.


IV DANE OSOBOWE

§8

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o administratorze danych osobowych określone są w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rejestracji Uczestnika, technicznych wiadomości związanych z organizacją Konkursu.
 4. Wiadomości, o których mowa w ust. 3, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników każdego Quizu.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia, pisemnie na adres podany przez Uczestnika, lub drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.


VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminów poszczególnych Quizów oraz do zmiany regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zmiany regulaminu oraz oświadczenie Organizatora o odwołaniu lub zmianie terminu Quizu, nie mają zastosowania do tych Quizów, które trwały lub były zakończone w dniu ogłoszenia zmian lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Quizu.
 3. W przypadku dokonania zmian regulaminu lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Quizu, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/regulamin-konkursu oraz pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracji Uczestnika.
 4. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

§11

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz bezpośrednio stosowanych w państwach członkowskich aktów prawnych wydawanych przez właściwe organy Unii Europejskiej.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym: https://malopolskapoleca.pl/regulamin-konkursu.ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU „Co Ty wiesz o Regionie?”

z dnia 14.03.2022 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu w celu przeprowadzenia Konkursu „Małopolska Poleca”, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

IV. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Konkursu.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród w Konkursie.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.