<_>
A+
Quiz wiedzy
REGULAMIN KONKURSU z dnia 6 czerwca 2024 r.

REGULAMIN KONKURSU „Małopolska Poleca”

z dnia 6 czerwca 2024 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE DEFINICJE

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Małopolska Poleca”, zwanym dalej „Konkursem”, mającym na celu wyłonienie i nagrodzenie osób, które posiadają największą wiedzę o Województwie Małopolskim.

§2

Organizatorem konkursu w imieniu Województwa Małopolskiego jest Firma OnlineIdea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7812004813, REGON: 385134096, zwana dalej „Organizatorem”.

§3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpiła do konkursu „Małopolska Poleca” poprzez wypełnienie formularza rejestracji Uczestnika,

2. przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):

a. Microsoft Edge;

b. Opera;

c. Mozilla Firefox;

d. Google Chrome;

e. Safari;

3. plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera Uczestnika pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;

4. formularzu rejestracji Uczestnika – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/rejestracja, za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza wolę uczestnictwa w Konkursie.

§4

1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://malopolskapoleca.pl/

2. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze strony internetowej https://malopolskapoleca.pl/ są następujące:

a. komputer z procesorem o taktowaniu zegara 2,0 GHz, pamięcią operacyjną

2 GB, systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo

b. urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z procesorem o taktowaniu zegara 1,4 GHz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.

3. Uczestnik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji strony internetowej https://malopolskapoleca.pl/

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

1. Konkurs składa się z max. 4 odrębnych i oddzielnie nagradzanych Quizów wiedzy o Małopolsce, zwanych dalej „Quizami”, które będą udostępnione na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/

2. Szczegółowy przebieg poszczególnych Quizów, w szczególności termin ich rozpoczęcia, czas trwania oraz sposób nagradzania Uczestników określają regulaminy poszczególnych Quizów, które udostępniane będą Uczestnikom przed rozpoczęciem każdego Quizu.

§6

1. Warunkami udziału w Konkursie są:

1) dokonanie rejestracji Uczestnika poprzez formularz rejestracji Uczestnika, udostępnionego na stronie internetowej quizu: https://malopolskapoleca.pl/rejestracja, w którym należy podać następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres poczty elektronicznej;

c. hasło dostępowe;

d. miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania Uczestnika;

2) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych

w celu przeprowadzenia Konkursu,

3) zaakceptowanie regulaminu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział.

2. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które spełniają przesłanki określone w § 3 pkt 1.

3. Udziału w Konkursie nie mogą wziąć pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracownicy i przedstawiciele organizatora Konkursu.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Uczestnik może w każdej chwili wycofać oświadczenie woli o udziale

w Konkursie, które złożył poprzez formularz rejestracji Uczestnika (usunąć konto). W przypadku gdy usunięcie konta nastąpi przed rozstrzygnięciem Quizu, w którym Uczestnik brał udział oraz przed wręczeniem nagród, jest ono jednoznaczne z oświadczeniem o rezygnacji z udziału w Konkursie i powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody w Quizie.

6. Żądanie usunięcia konta, o którym mowa w ust. 4, można skierować poprzez dostępny pod adresem internetowym https://malopolskapoleca.pl/kontakt formularz kontaktowy, w którym Uczestnik powinien podać dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz oświadczyć, iż rezygnuje z udziału w Konkursie.

III DANE OSOBOWE

§7

1. Dane osobowe Uczestników Quizu przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz

o administratorze danych osobowych określone są w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rejestracji Uczestnika, technicznych wiadomości związanych z organizacją Konkursu.

2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§9

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników każdego Quizu.

2. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia, pisemnie na adres podany przez Uczestnika, lub drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminów poszczególnych Quizów oraz do zmiany regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiany regulaminu oraz oświadczenie Organizatora o odwołaniu lub zmianie terminu Quizu, nie mają zastosowania do tych Quizów, które trwały lub były zakończone w dniu ogłoszenia zmian lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Quizu.

3. W przypadku dokonania zmian regulaminu lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Quizu, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/ oraz pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracji Uczestnika.

4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców, Organizator każdorazowo do Quizu, powoła komisję składająca się z trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

5. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz bezpośrednio stosowanych w państwach członkowskich aktów prawnych wydawanych przez właściwe organy Unii Europejskiej.

2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://malopolskapoleca.pl/regulamin

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU „Małopolska Poleca”  z dnia 6 czerwca 2024r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu w celu przeprowadzenia Konkursu „Małopolska Poleca”, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

IV. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Konkursu.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

VI. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny

do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród w Konkursie.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.