<_>
A+
Quiz wiedzy
REGULAMIN QUIZU

WIEDZY O MAŁOPOLSCE

„Małopolska Noc Naukowców”

z dnia 18 września 2023 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I PRZEBIEG QUIZU

 1. Niniejszy regulamin określa przebieg Quizu wiedzy o Małopolsce – Małopolska Noc Naukowców, zwanego dalej „Quizem”, udostępnianego na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl w ramach konkursu „Małopolska Poleca”, zwanego dalej „Konkursem”, w szczególności termin rozpoczęcia Quizu, czas jego trwania oraz sposób nagradzania Uczestników.
 2. Warunki zgłoszenia przez Uczestnika udziału w Quizie określa Regulamin konkursu „Małopolska Poleca” z dnia 10 grudnia 2021 r. https://malopolskapoleca.pl/, zwany dalej „regulaminem Konkursu”.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Konkursu.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpiła do konkursu „Małopolska Poleca” poprzez wypełnienie formularza rejestracji Uczestnika,
  2. formularzu rejestracji Uczestnika – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/rejestracja, za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza wolę uczestnictwa w Konkursie,
  3. Organizatorze – należy przez to rozumieć organizatora Konkursu – Firma OnlineIdea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, NIP: 7812004813, REGON: 385134096

§2

 1. Quiz rozpoczyna się dnia 18 września 2023 r. o godz. 0:00 i kończy dnia 29 września 2023 r. o godz. 16:00
 2. Zadaniem Uczestnika jest uzyskanie jak najwyższego wyniku punktowego Quizie, w jak najkrótszym czasie.
 3. Quiz składa się z 30 zamkniętych pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru dotyczących Małopolski, wyświetlanych losowo z bazy pytań posiadanej przez Organizatora.
 4. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Łącznie w Quizie Uczestnik może uzyskać 30 punktów.
 5. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania mierzony jest również czas, którego Uczestnik potrzebował na udzielenie wszystkich odpowiedzi w Quizie.
 6. Ostateczny wynik Uczestnika w Quizie to suma punktów otrzymanych za udzielenie prawidłowych odpowiedzi ze wskazaniem czasu rozwiązania Quizu.
 7. Uczestnik może przystąpić do Quizu nie więcej niż 2 razy w celu uzyskania jak najlepszego wyniku punktowego. Treść pytań może zmieniać się z każdym przystąpieniem Uczestnika do rozwiązywania Quizu.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi w Quizie samodzielnie i w sposób uczciwy. Zabronione jest stosowanie środków, w szczególności środków informatycznych, które fałszowałyby jego wyniki uzyskane w Quizie.

§3

 1. Zwycięzcami Quizu zostaje trzech Uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w Quizie.
 2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników, o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania Quizu. W przypadku gdy wynik punktowy oraz czas rozwiązania Quizu przez co najmniej dwóch Uczestników jest taki sam, o kolejności miejsc decyduje data rozwiązania Quizu (wyższe miejsce zajmuje Uczestnik, który rozwiązał Quiz we wcześniejszej dacie).
 3. W procesie wyłaniania zwycięzców Quizu, pod uwagę będzie brany wyłącznie najlepszy wynik uzyskany przez każdego Uczestnika w Quizie.
 4. Ostateczne wyniki Quizu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://malopolskapoleca.pl/wyniki-quizu do trzech dni po zakończeniu Quizu. Uczestnicy, którzy zajmą w Quizie pierwsze pięć miejsc zostaną ponadto poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji Uczestnika.
 5. Organizator ma prawo anulować wyniki Uczestnika osiągnięte w Quizie, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie złamania przez Uczestnika niniejszego regulaminu lub regulaminu Konkursu.

II NAGRODY W KONKURSIE

§4

 1. Nagrodami rzeczowymi w Quizie, ufundowanymi przez partnerów Quizu oraz Województwo Małopolskie, są:
  1. dla Uczestnika, który zajął w Quizie miejsce I: Zestaw upominków Województwa Małopolskiego,
  2. dla Uczestnika, który zajął w Quizie miejsce II: Zestaw upominków Województwa Małopolskiego,
  3. dla Uczestnika, który zajął w Quizie miejsce III: Zestaw upominków Województwa Małopolskiego.
 2. Nagrody przekazane przez partnerów quizu przyznaje Województwo Małopolskie.
 3. Uczestnicy nie są uprawnieni do zbycia prawa do otrzymania nagród, o których mowa w ust. 1, osobom trzecim.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłacenia równowartości pieniężnej lub zamiany nagród na inne niż te, o których mowa w ust. 1.
 5. Uczestnicy nie są uprawnieni do rezygnacji z części przyznanej nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 6. Każdy Uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
 7. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu nagrody w sposób określony w § 3 ust. 4, Uczestnik zobowiązany jest w terminie 3 dni od uzyskania informacji potwierdzić przy użyciu poczty elektronicznej przyjęcie nagrody. Potwierdzenie przyjęcia nagrody należy przesłać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie https://malopolskapoleca.pl/kontakt.
 8. Warunkiem przekazania/wysłania nagrody Uczestnikowi jest potwierdzenie przyjęcia nagrody, o którym mowa w ust. 7, potwierdzenie zgodności jego danych osobowych z danymi podanymi w formularzu rejestracji Uczestnika oraz przekazanie przez Uczestnika danych niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 11. W tym celu Organizator może żądać w szczególności okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości, potwierdzającego prawdziwość podanych danych.
 9. Nagrody zostaną wysłane pocztą na wskazany adres. O terminie wysyłki nagród, każdy z Uczestników, któremu przysługuje prawo do nagrody, zostanie poinformowany po zakończeniu Konkursu.
 10. Wysłanie nagrody nastąpi nie później niż 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia nagrody, o którym mowa w ust. 7. W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika, nagroda pozostanie w dyspozycji Województwa lub partnerów quizu.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://malopolskapoleca.pl/regulamin-quizu